Google Street View

Hi,
Is it possible to open location on google street view?
I used it in AC.
For example

(defun c:gsv (/)
(setq pkpt (getpoint "Select Point to see in Street View"))

; Ustal system współrzędnych na "World"
(command "UCS" "World")

; Sprawdź, czy zmienna "CGEOCS" jest ustawiona
(if (not (getvar "CGEOCS"))
(alert "Fail - set coordinate zone first")
(progn
; Przekształć współrzędne X i Y na szerokość geograficzną i długość geograficzną
(setq ll84 (trans pkpt 1 0))

; Utwórz adres URL dla Google Street View
(setq gsv (strcat "http://maps.google.com/maps?q=&layer=c&cbll=" (rtos (cadr ll84) 2 8) "," (rtos (car ll84) 2 8)))

; Przywróć poprzedni system współrzędnych
(command "UCS" "Previous")

; Otwórz przeglądarkę internetową z adresem Google Street View
(command "browser" gsv)
)
)
)

But it not working
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!